Algemene Voorwaarden


Vip Body Clinic hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

1 Algemeen

In deze voorwaarden wordt onder “Vip Body Clinic” verstaan Vip Body Clinic gevestigd te Arnhem.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die Vip Body Clinic opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandeling voor definitieve ontharing met behulp van Ice Laseer te hanteren laser en bijbehorende hulpmiddelen.

1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de Vip Body Clinic.

1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval VIP voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen VIP en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de VIP tot behandeling.

2.2 VIP is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk , onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan VIP door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier en informed consent van VIP.

3.2. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.

3.3 VIPkan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

4 Informatie

De cliënt dient  VIP tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.

5.2 De cliënt draagt er zelf en tijdig zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

5.3 Start en einddatum van Acties wordt bepaald door VIP.


6 Betaling

6.1 Cliënte betaalt direct na de behandeling contant of per pin.

6.2 Indien VIP de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van VIPonder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.

6.3 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten.

6.4 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.5 In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van VIP niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. VIP alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. VIP is alsdan tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

6.6 Bij betalingsachterstand is VIP bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.

6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen VIP dient over de factuur en/of de behandeling, tenzij VIP instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.8 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.


7 Betaling in termijnen

7.1 Wanneer je kiest voor de betaalmogelijkheid Betalen in termijnen ga je expliciet akkoord met deze betalingsvoorwaarden.

7.2 Wanneer je kiest voor betalen in termijnen ben je niet failliet verklaard, verkeer je niet in surseance van betaling en ben je niet onder curatele of onder bewind gesteld. Bovendien is er hiervoor geen aanvraag ingediend. Ook ben je niet opgehouden je schulden tijdig te voldoen.

7.3 Wanneer je kiest voor betalen in termijnen verklaar je 18 jaar of ouder te zijn.

7.4 Bij de betaalmogelijkheid Betalen in termijnen dien je bij elke behandeling / afspraak een deel van je termijn te betalen. Bijvoorbeeld: Bij afspraak 1 betaal je ook direct deel 1, bij afspraak 2 betaal je direct deel 2, etc.

7.5 Je bent verplicht om VIP Body Clinic juiste gegevens te geven wanneer je gebruik wil maken van de betalingsmogelijkheid Betalen in termijnen.

7.6 Als na de keuze voor betalen in termijnen blijkt dat je onjuiste informatie hebt aangeleverd die niet overeenstemt met artikel 1 lid 2 en/of 3 van deze voorwaarden, mag VIP Body Clinic de behandelingen onmiddellijk beëindigen en het totale aan VIP Body Clinic verschuldigde bedrag ineens opeisen.


8 Afspraken en annuleringen

  • Opdrachtgever dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak bij Vip body clinic te melden.


Indien opdrachtgever binnen de genoemde 48 uur annuleert dan zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen namelijk:

  • Afspraak duur 15 minuten €10
  • Afspraak duur 30 minuten €29 
  • Afspraak duur 60 minuten €59
  • Afspraak duur 90 minuten €79
  • De ingeplande tijd kunt u vinden op uw afspraak bevestiging die wij u per mail versturen, tevens kunt u hierop de afspraak annuleren.
  • Indien de consument meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Vip body clinic de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later aankomen dan de afgesproken tijd in de salon, kan Vipbodyclinic  de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen met een minimum volgens de prijzen bij te laat annuleren. Bij een No Show (de afspraak niet nakomen zonder enige vorm van berichtgeving zullen wij de bovengenoemde annuleringskosten in rekening brengen. Nieuwe behandeling kunnen wij dan ook pas inboeken na betaling van de zoals bovengenoemde annuleringskosten.

9 Aansprakelijkheid

9.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van VIP leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door VIP afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. VIP is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens VIP.

9.2 VIP kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie.

9.3 VIP is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings , moedervlekken en/of pigmentvlekken.

9.4 VIP is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).

10 Klachten

10.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door VIP, meldt de cliënt dit direct, althans binnen 48 uur. VIP en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

10.2 Een klacht zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden dient door cliënt per e- mail met foto's ingediend te worden.

11 Nietigheid


In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

12 Toepasselijk recht

Op de tussen VIP en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13 Wijziging

13.1 VIP behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

13.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

14 Win acties

14.1 Niet te gebruiken in combinatie met andere kortingsvoucher/acties. 13.2 Niet in te wisselen voor contanten.
14.3 De actie is persoonlijk en niet te gebruiken door derden.


VIP Body Clinic
Olivera Kosanovic

Jansbinnensingel 16
Arnhem 6811 AK

Tel.: +31 (6) 1555 1519
E-Mail: info@vipbodyclinic.com